CSLU-Prilep

Центар за современа ликовна уметност – Прилеп

Изложби на дела на ЦСЛУ

Во организација на ЦСЛУ можеме да ги издвоиме како позначајни следниве изложби:

 

1958 година во Љубљана-Јакопчиев Павиљон, изложба на слики

1961 година Скопје- изложба на слики

1967 година Белград – Културен центар, изложба на слики

1969 година Суботица-Ликовни средби, изложба на слики

1975 година Скопје-Центар за култура, изложба на слики

1975 година Скопје- Дом на млади “25 Мај” , изложба на слики

1976 година Куманово-Уметничка галерија, изложба на слики

1976 година Штип-Уметничка галерија, изложба на слики

1976 година Струмица-Работнички универзитет, изложба на слики

1977 година Копар – галерија Медуза, изложба на слики

1981 година Белград – Уметнички павиљон Цвјета Зузориќ, изложба на скулптура во дрво

1982 година Скопје- Музеј на современа уметност, изложба на скулптура во дрво

1991 година Суботица- Ликовни средби, изложба на скултура во мермер, метал и дрво

1993 година Струмица- Уметничка галерија , изложба на слики

1995 година Скопје- галерија Даут Пашин Амам, изложба на слики

1998 година Скопје-КИЦ изложба на скулптура во мермер, метал, дрво и слики

2000 година Скопје-КИЦ , изложба на скулптура и слики

2002 година Штип- Уметничка галерија, изложба на скулптура и слики

2004 година Струмица- Уметничка галерија , изложба на скулптура и слики.

2006 година Скопје, Аеродром (Паркот на музиката)- повод 11 Октомри, изложба на отворено на скуптури

2007 година Прилеп Дом на култура Марко Цепенков – изложба на слики и скулптури по повод 50 години ЦСЛУ

ЦСЛУ задолжително секоја година организира изложби во Прилеп и ширум Републиката на кои што се изложуваат делата изработени во тековната година.

Организирани се ретроспективни изложби на уметници од поедини земји, а исто така се организираат самостојни изложби на учесниците.

ЦСЛУ е исто така организатор на повеќе  значајни собири меѓу кои ќе одвоиме неколку, Седница на извршен одбор на сојузот на ликовните уметници во Југославија, Основачко собрание на југословенската заедница на интернационалните  колонии и симпозиуми, Седница на Југословенска секција на ликовни критичари  и од поново време Научноит симпозиум на тема Сликарските и Скулпторските колонии во Југоситочна Европа.